دکتر محمد نیرو، دکترای رشته برنامه ریزی درسی از دانشگاه خوارزمی (تربیت مدرس) هستند. ایشان دارای 29 سال سابقه تدریس در مدارس تهران و همچنین استاد مدعو دانشگاه خاتم نیز می باشند.