ماموریت و بیوگرافی

تحصیلات:

کارشناسی روان‌شناسی، موسسه امام خمینی، ۱۳۸۳
کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸
عنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر آموزش کنترل خشم بر عزت نفس و پرخاشگری نوجوانان بزهکار
دکتری روان‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۵
عنوان پایان‌نامه: ساخت پروتکل امیددرمانگری اسلامی و مقایسه تاثیر آن با امیددرمانگری اسنایدر بر بهزیستی فاعلی افراد مبتلا به ام اس
تحصیلات حوزوی از سال ۱۳۷۴