درباره استاد

استاد دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) و پژوهشگر در حوزه سیاستگذاری فرهنگی