اینجا ...

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

[cdb_std_counter course_hours=”307″]

دسترسی به این دوره آموزش

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”صالحین تهران بزرگ” title_tag=”h2″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”18617″ css=”.vc_custom_1612868870587{background: #00b530 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون سطح سنجی شبکه تربیتی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1607702755833{background: #2f95d8 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25b7%25d8%25ad-%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%2F”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون سطح سنجی مدیران تربیتی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1607703144613{background: #2f95d8 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25b7%25d8%25ad-%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%2F”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پودمان های شبکه تربیتی صالحین تهران بزرگ” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”900″ title_text_font_align=”center” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1612868478557{background: #8be532 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}”][/cdb_icon_box_2]