اهمیت حفظ قرآن و روش های آن

4.67 3 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ حفظ قرآن یک سنت ارزشمند دینی است که نسل به نسل میان…
67
رایگان!