بسته تربیت مربی

ویژه مربیان مهد های قرآنی بسیج خواهران سمنان

 • تربیت فرزند؛بازی های کودکانه
 • جایگاه صبر در تربیت فرزند
 • قصه گویی خلاقانه برای کودکان

بسته تربیت مربی

ویژه مربیان تعلیم و تربیت سپاه استان سمنان

55 هزارتومان
 • برجک فرهنگی
 • تربیت محوری و آموزش محوری
 • مساله شناسی در نظام تعلیم و تربیت
 • مدیریت فرهنگی
 • الگوسازی تربیتی با نگاه محله محوری
 • تربیت در عرصه فعالیت

بسته توانمند سازی تشکیلاتی

ویژه سازمان بسیج دانشجویی کشور واحد خواهران

65 هزارتومان
 • تربیت جهادی
 • اصول فعالیت تشکیلاتی
 • مبانی و اصول کار تربیتی-تشکیلاتی
 • سبک مدیریت شبکه ای در تشکیلات
 • مخاطب شناسی
 • اصول شبکه سازی مردمی

بسته تربیت مربی

ویژه مربیان طرح شهید بهنام محمدی کشور

30 هزارتومان
 • ویژگی های  نوجوان امروزی
 • راه های شناخت مشکلات متربی
 • ریشه ها و عوامل شکل گیری مشکلات نوجوان

این برای چه کسی است؟

چگونه می توانم مطالب جدید / پیشنهادات جدید را پیشنهاد کنم؟

در این زمان شما می توانید به ما در info@madresefeiz.com با خط موضوع “پیشنهادات محتوا” بنویسید. ما همه ایمیل ها را بررسی می کنیم و هر ماه از آنچه که شما از ما میخواهید به یاد میسپاریم. این به تصمیمات ما درباره محتوای و ویژگی های آینده نزدیک کمک می کند!

آیا می توانم فایل های پروژه را برای یک دوره دانلود کنم؟

بله، شما می توانید فیلم های درس فردی را برای هر دوره ای که خریداری کرده اید، دانلود کنید و یا برای هر دوره ای در کتابخانه ما اگر شما به برنامه سالانه یا سالانه طرفدار مشترک شده اید. مشترکین به عناصر سان کد و یا برنامه ماهانه قادر به دانلود فیلم ها نیستند. سیاست های استفاده منصفانه نیز اعمال می شود.