بسته آموزشی سرگروه های کودک و نوجوان

ویژه سرگروه های صالحین استان سمنان

50 هزارتومان
 • تربیت محوری و آموزش محوری
 • تربیت در عرصه فعالیت
 • کادرسازی در گروه تربیتی
 • مخاطب شناسی و ارتباط مؤثر
 • سازمان دهی و محتوای گروهی (الگوسازی)
 • برجک فرهنگی

بسته دوره شهید پورهنگ

ویژه مدرسان طرح صالحین

70 هزارتومان
 • تربیت در عرصه فعالیت
 • المراقبات گروه داری
 • تربیت محوری و آموزش محوری
 • آشنایی با ابعاد تربیتی و آموزشی سند آموزشی
 • سایر دوره ها به زودی…..

بسته تربیت مدرسان صالحین

ویژه مدرسان طرح صالحین

۱۳۰ هزارتومان
 • تربیت ولایی
 • استعداد سنجی بر اساس حکمت اسلامی
 • تربیت در عرصه فعالیت
 • المراقبات گروه داری
 • طرح گام دومی ها
 • تربیت محوری و آموزش محوری

بسته تربیت مربی شهید حاج قاسم سلیمانی

ویژه مربیان طرح شهید بهنام محمدی استان فارس

۳۰ هزارتومان
 • برجک فرهنگی
 • گام های مقدماتی تربیت
 • مخاطب شناسی نوجوان
 • تربیت محوری و آموزش محوری
 • مرحله جذب

بسته تربیت مربی شهید حاج قاسم سلیمانی

ویژه مربیان طرح شهید بهنام محمدی استان مازندران

۳۰ هزارتومان
 • برجک فرهنگی
 • گام های مقدماتی تربیت
 • مخاطب شناسی نوجوان
 • تربیت محوری و آموزش محوری
 • مرحله جذب
 • بازی ها و مسابقات کلاسی

این برای چه کسی است؟

چگونه می توانم مطالب جدید / پیشنهادات جدید را پیشنهاد کنم؟

در این زمان شما می توانید به ما در info@madresefeiz.com با خط موضوع “پیشنهادات محتوا” بنویسید. ما همه ایمیل ها را بررسی می کنیم و هر ماه از آنچه که شما از ما میخواهید به یاد میسپاریم. این به تصمیمات ما درباره محتوای و ویژگی های آینده نزدیک کمک می کند!

آیا می توانم فایل های پروژه را برای یک دوره دانلود کنم؟

بله، شما می توانید فیلم های درس فردی را برای هر دوره ای که خریداری کرده اید، دانلود کنید و یا برای هر دوره ای در کتابخانه ما اگر شما به برنامه سالانه یا سالانه طرفدار مشترک شده اید. مشترکین به عناصر سان کد و یا برنامه ماهانه قادر به دانلود فیلم ها نیستند. سیاست های استفاده منصفانه نیز اعمال می شود.