ارزیابی دوره قالب های موثر آموزش

لطفا با ارائه نظرات خود در رابطه با این دوره، ما را در برگزاری بهتر دوره ها یاری نمایید.