10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است.

در هر موضوع شش گام داریم:

گام اول: متن محوری را دریافت کنید و مطالعه و مباحثه کنید.

گام دوم: گزیده ها را بادقت مرور کنید.

گام سوم: از کلاس جمع‌بندی بهره ببرید.

گام چهارم: سوالات خود را ارسال کنید و در تالار پرسش و پاسخ شرکت کنید.

گام پنجم: در آزمون شرکت کنید و با توجه به مجموع عملکرد خود ارزیابی شوید.

گام ششم: ارزیابی خودتان از دوره را بفرمایید.

دسترسی به این دوره آموزش

پودمان شبکه تربیتی مربیان رشد

روش های تربیتی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مراد از روش های تربیتی، شیوه هایی است که مربی جهت تحقق…
7
75,000 تومان

قالب های موثر آموزش

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همانطور که انتخاب و تدوین محتواها و درسنامه های مناسب برای ارائه…
1
75,000 تومان

قالب های تربیتی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ قالب تربیتی نامی است که در این مبحث برای هر یک از…
1
75,000 تومان

تعامل و توانمندسازی والدین

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

اصول تشکیلات نخبه پرور

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

مسائل نوجوان امروزی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

مخاطب شناسی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

مفهوم و اهداف تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

نقش مربی و عالم ربانی در تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان

گام های مقدماتی تربیت

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ 10 موضوع برای گذراندن این سطح آموزش مربی لحاظ شده است. در…
0
75,000 تومان