درباره کتاب

نویسنده

علامه محمد تقی جعفری

قطع:

رقعی

صفحات:

244 صفحه

توضیحات کتاب

یکی از موضوعات که از سوی انبیاء، اولیای الهی ، حکما، انسان شناسان ، روان شناسان، جامعه شناسان و بسیاری دیگر از ارباب علوم و صاحبان بصیرت مورد طرح و بررسی و دقت منظر قرارگرفته است و همچنین یکی از دیگر از معدود موضوعاتی که در طرح آن ، علی رغم انبوهی از مطالب فراوان و نظریه پردازی های گوناگون ، هم در موضوع مورد بررسی و هم در ماهیت شناخت موضوع و هم در کیفیت دیدگاه های ارائه شده تفاوت های بسیار چشمگیری دیده می شود ، موضوع تعلیم و تربیت است . موضوع انسان ، خصوصا تعلیم و تربیت که نزدیک ترین موضوع از موضو عات انسانی به انسان دیگر است ویژگی های نادری دارد.

اثری که پیش رو دارید مجموعه ای از کوتاه و برگزیده از نوشته های محمد تقی جعفری است که به بحث و بررسی و چشم اندازهای موضوع تعلیم و تربیت می پردازد.