اینجا …

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

[cdb_std_counter course_hours=”320″]
بسته های آموزشی

پودمان های در حال برگزاری

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پودمان شبکه تربیتی صالحین استان گیلان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”541″ title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1607355471185{background: #97c100 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%2F||target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پودمان شبکه تربیتی مربیان رشد” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”541″ title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1607765730277{background: #e8cb14 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2Fmz%2F|target:_blank”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پودمان یاوران ولایت 1400″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”541″ title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1627736914055{background: #009cea url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 5px !important;}” link=”url:https%3A%2F%2Fmadresefeiz.com%2F%3Fpage_id%3D19720%26preview%3Dtrue|target:_blank”][/cdb_icon_box_2]
آموزش

سرفصل های تولیدی فیض

[cdb_courses_carousel posts_per_page=”8″ slides_per_view=”4″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true” wrap=”true” courses_cat_include=”feiz-product”]
آموزش

سرفصل های تولیدی همسنگران

[cdb_courses_carousel posts_per_page=”8″ slides_per_view=”4″ autoplay=”true” show_pagination_control=”true” show_prev_next_buttons=”true” wrap=”true” courses_cat_include=”partners”]
گزارش

دوره های برگزار شده

[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره شهید پورهنگ ویژه مسولین تعلیم و تربیت نواحی کشور” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613473705057{background: #227c9d url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-large” title=”نهضت تربیتی و قرآنی نورالثقلین سازمان دارالقرآن الکریم کشور” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613475030210{background: #17c3b2 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی مربیان بسیج دانش آموزی استان فارس” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613476036700{background: #66c894 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی مربیان بسیج دانش آموزی استان مازندران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613546776473{background: #ffcb77 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره تخصصی رفع شبهات بسیج دانش آموزی استان مازندران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613564568648{background: #fe6d73 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی مربیان طرح صالحین استان تهران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613547122427{background: #227c9d url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-large” title=”دوره توانمندسازی مربیان طرح بهنام محمد کشور” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613476435991{background: #17c3b2 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره تربیت تشکیلاتی بسیج دانشجویی خواهران کشور” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613476472863{background: #66c894 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی مربیان طرح صالحین استان سمنان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613476502965{background: #ffcb77 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره تربیت مربی مربیان مهدهای قرآن استان سمنان” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1621062393912{background: #fe6d73 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”تربیت مدرس دوره های توانمندسازی طرح صالحین” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613979686523{background: #227c9d url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-large” title=”دوره توانمندسازی شبکه تربیتی طرح صالحین استان تهران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613546936545{background: #17c3b2 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی شبکه مدیریتی طرح صالحین استان تهران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613546953754{background: #66c894 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی شبکه تربیتی مربیان رشد – کانون های امام رضا” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1613476688197{background: #ffcb77 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”دوره توانمندسازی شبکه تربیتی مسجد فائق – تهران” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”600″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1621064211533{background: #fe6d73 url(https://madresefeiz.com/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-radius: 10px !important;}” title_color=”#ffffff”][/cdb_icon_box_2]
معرفی

همسنگران تربیتی