اینجا ...

با هم به اهداف بلند خواهیم رسید

افزایش مهارت های تربیتی

132
دوره آموزشی

19931
دانشجو

320 ساعت
ساعت آموزش

90
تعداد اساتید

پودمان های در حال برگزاری

بسته های آموزشی

سرفصل های تولیدی فیض

آموزش

سرفصل های تولیدی همسنگران

آموزش

دوره های برگزار شده

گزارش

دوره شهید پورهنگ ویژه مسولین تعلیم و تربیت نواحی کشور

نهضت تربیتی و قرآنی نورالثقلین سازمان دارالقرآن الکریم کشور

دوره توانمندسازی مربیان بسیج دانش آموزی استان فارس

دوره توانمندسازی مربیان بسیج دانش آموزی استان مازندران

دوره تخصصی رفع شبهات بسیج دانش آموزی استان مازندران

دوره توانمندسازی مربیان طرح صالحین استان تهران

دوره توانمندسازی مربیان طرح بهنام محمد کشور

دوره تربیت تشکیلاتی بسیج دانشجویی خواهران کشور

دوره توانمندسازی مربیان طرح صالحین استان سمنان

دوره تربیت مربی مربیان مهدهای قرآن استان سمنان

تربیت مدرس دوره های توانمندسازی طرح صالحین

دوره توانمندسازی شبکه تربیتی طرح صالحین استان تهران

دوره توانمندسازی شبکه مدیریتی طرح صالحین استان تهران

دوره توانمندسازی شبکه تربیتی مربیان رشد - کانون های امام رضا

دوره توانمندسازی شبکه تربیتی مسجد فائق - تهران

همسنگران تربیتی

معرفی